Szabályzat

Szabályzat

A fövárosi Bíróság a Komplementer Hipózis Egyesület szervezetet
13115 sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyílvántartásba vette.

A Komlementer Hipózis Egyesületet székhelye: 1147 Budapest, Lőcsei u. 56

Az Egyesület képviselőjének neve:
Marton Ildiko, 
Psychotherapeuta, Hypnotherapeuta (Németország)

 

KOMPLEMENTER HIPNÓZIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
(kivonat)

Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése alapján létrehozták a Komplementer Hipnózis Egyesületet (KHE).

Az Egyesület adatai

1.  Az Egyesület neve: Komplementer Hipnózis Egyesület (KHE)

2.  Az Egyesület székhelye: 1147 Budapest

3.  Az Egyesület működési területe: Magyarország

KHE Elnöksége

Dr. Marton Victor

Marton Hildegard

Dr. Varga András

 

Az Egyesület célja és feladatai

1. Az Egyesület célja:
A hipnózissal, de nem orvosi hipnoterápiával foglalkozó szakemberek egyesületi tömörítése ezen egyesületen belül képzésésük és továbbképzésük biztositása, az elvárható szakmai követelmények meghatározása.

A hipnózis lehetösségeinek felhasználási területeiröl és veszélyeiröl történö tájékoztatás.

A hipnózissal, de nem orvosi hipnoterápiával kapcsolatos szakmai megbeszélések és konferenciák ösztönzése és rendezvények szervezése.

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

2. Az Egyesület feladatai:
Az Egyesület feladatai az 1. pontban meghatározott céljaihoz igazodnak.
Ezen belül az Egyesület speciális feladata a nem orvosi hipnoterápiával foglalkozó egyesületi tagok az Egyesület Vizsgaszabályzata szerinti vizsgáztatása, a vizsga alapján pedig a szakmai követelményeknek való megfelelőséget igazoló oklevél kiadása, valamint a vizsgázottak névsorának az Egyesület weblapján történő vezetése.

Az Egyesület tagsága

 1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.
A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt.
Az Egyesület tagjának jogai:

részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;

a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;

felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;

választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;

indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;

betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;

a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

3. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

4. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.

5. A tagsági viszony megszűnik:

a tag halálával,

az Egyesület megszűnésével,

a tag kilépésével,

a tag kizárásával.

6. Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül

azt a tagot, aki két éven keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat.

azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.

Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt.

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.

A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával, miután az Elnökség a következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a lemondott tag személyéről, és a lemondás elfogadásra kerül.

7. A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.

Az Egyesület szervezete

Az Egyesület szervei:

Közgyűlés,
Elnökség,
Vizsgabizottság